นโยบายของบริษัทฯ

Thai Kajima Co., Ltd.

 

บริษัท ไทยคาจิมา จำกัด เป็นบริษัทผู้รับเหมาทั่วไปที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา, งานโครงสร้าง, งานระบบเครื่องกล, งานระบบไฟฟ้า และงานตกแต่งภายในทั่วไปสำหรับอาคารและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้กับลูกค้าองค์กรต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชนในประเทศไทย

ทางบริษัทฯ จะต้องดำเนินกิจกรรมงานก่อสร้างต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินธุรกิจโดยยึดตามความคาดหวังของสังคม และลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบการจัดการแบบบูรณาการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางด้านคุณภาพ, อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนด และข้อตกลงที่ต้องปฏิบัติตามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

quality.jpg

นโยบายคุณภาพ

บริษัทฯ จะต้องส่งมอบงานก่อสร้าง และบริการต่าง ๆ ซึ่งให้ความมั่นใจต่อความพึงพอใจของลูกค้าในทุก ๆ ขั้นตอน โดยบริษัทพยายามจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้อง และมากกว่าความต้องการของลูกค้า เพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้ารวมทั้งปรับปรุงสมรรถนะของการดำเนินการก่อสร้างของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยการบรรลุสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้

 

 • เพื่อให้มั่นใจว่าความต้องการของลูกค้าได้ถูกกำหนด และเข้าใจอย่างถูกต้อง รวมทั้งคุณภาพของงานก่อสร้างสอดคล้องตามความต้องการต่าง ๆ เหล่านั้น
 • ส่งมอบโครงการตรงเวลา
 • ป้องกันการเกิดงานบกพร่อง และลดการแก้ไขงานให้น้อยที่สุด
 • ปรับปรุงคุณภาพสินค้า และประสิทธิภาพงาน ผ่านการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
Untitled-3.jpg

นโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะป้องกันการบาดเจ็บ และเจ็บป่วยซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงานของบริษัทฯ และผู้รับเหมา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปกป้องสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา ทางบริษัทฯ จะต้อง

 

 • จัดหาสภาวะการปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ สำหรับพนักงานของบริษัทฯ และผู้รับเหมา
 • กำจัดอันตรายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และลดความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ และความตระหนักด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้แก่พนักงานและผู้รับเหมา
 • ส่งเสริมให้เกิดการปรึกษา และการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ และผู้รับเหมา เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
KJM-127.jpg

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น และในระดับโลก โดยในการที่จะทำให้กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทางบริษัทฯ จะต้อง

 

 • ป้องกันมลภาวะที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • ลดของเสียต่าง ๆ และใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด
 • ให้ความรู้ ฝึกอบรม และกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบัติงานในรูปแบบที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยทางผู้รับเหมา
   

นโยบายนี้จะถูกสื่อสารให้กับพนักงานทุกคน และผู้รับเหมา และสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตามความต้องการ


SGS_ISO_9001_UKAS_2014_TCL_HR.png SGS_ISO_14001_UKAS_2014_TCL_HR.png SGS_ISO_45001_UKAS_TCL_HR.png